Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium

ALAPÍTÓ OKIRAT
Az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a jelen okiratban megjelölt célok elérése
érdekében ezen okiratban megjelölt módon és feltételek mellett vagyont képeznek abból a
célból, hogy a Ptk. 74./A paragrafusa alapján önálló jogi személyiséggel rendelkező nyitott
alapítványt hozzanak létre az alábbi feltételek szerint:
I.
Az alapítvány adatai
1./
Az alapítók neve és címe:
Szalai Árpád 4700 Mátészalka, Hajdú u. 59 / a sz.
Szilágyi János 4700 Mátészalka, Ady E. u. 13 sz.
2./
Az alapítvány elnevezése :
"Esze Tamás "Alapítvány.
3./
Az alapítvány székhelye:
4700. Mátészalka, Kazinczy út 7 sz.
4./
Az alapítvány célja:
A gimnázium és a város középiskolásai hátrányos helyzetének csökkentése érdekében oktatási, képzési,
egészségügyi, hagyományos értékeket közvetítő kulturális, helyi közösségépítő, szociális, ifjúságvédelmi, sport
és környezetvédelmi programok szervezése és megvalósítása. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet
nem folytat. Az alapítvány mindenféle politikai irányzattól mentes, egyetlen politikai szervezetet és áramlatot
sem támogat. Politikai szervezettől támogatást nem fogad el, és részére támogatást nem ad.
Az alapítványtevők e célok megvalósítása érdekében az alább részletezett feladatok megvalósítását tartják
elengedhetetlennek:
1.
/ Szociális tevékenység és ifjúságvédelem:
- A Családsegítő Központ, és a Gyermekjóléti Szolgálat intézményeivel közösen a város középiskolás tanulóinak
szociális helyzetéről felmérések készítése, a veszélyeztetett tanulók kiszűrése, szocializációs problémákkal küzdő
középiskolásoknak személyiségfejlesztő tréning szervezése, támogatása.
-Tanulmányi ösztöndíj kiírása évente egy alkalommal, városunkban tanuló, legalább 4,5 tanulmányi
eredményt elérő, szociálisan hátrányos helyzetű középiskolás tanulók számára.
- Az Esze Tamás Gimnázium váratlanul nehéz anyagi helyzetbe kerülő diákjainak eseti támogatása.
- Az Esze Tamás Gimnázium hátrányos helyzetű tanulóinak évente kedvezményes színház, mozi, nyári tábor
szervezése.
2./
Egészségügyi és sport célok:
A Családsegítő Központtal és a Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve a szenvedélybetegségek
megelőzését szolgáló egészségnevelési felvilágosító rendezvények, az egészséges életmód elterjesztését segítő
vetélkedők szervezése, támogatása.
Iskolai és városi sportrendezvények szervezése és vagy támogatása.
3./
Kulturális célok:
-
a hagyományos értékeket közvetítő iskolai, közösségi rendezvények támogatása az Esze Tamás
Gimnáziumban
-
olyan diákkörök (kamarakórus, ének-kar, újság, színjátszó csoportok, rádió, film klub stb.) támogatása,
melyeknek tagjai a város középiskolásai
-
évente egy színházi és egy mozi előadás megszervezése középiskolai tanulóközösségek számára
-
az iskolai kirándulások, tanulmányutak, nyári táborok támogatása, szervezése a város középiskolásai
részére.
4./
Környezetvédelem:
-
iskolai és nemzetközi környezetvédelmi programok támogatása az Esze Tamás Gimnáziumban
-
városi környezetvédelmi vetélkedő szervezése, támogatása a város középiskolás diákjainak
-
Pályázat tanulmányi ösztöndíjra évente egy alkalommal. Elbírálási szempontok:
- tanulmányi eredmény
- egy főre eső jövedelem
- életkörülmények
- erkölcsös viselkedés
Évente egy pályázat kiírása a diákkörök működésének támogatására. A pályázatra az Alapítvány által
kiadott Pályázati Űrlapon lehet jelentkezni, mely tartalmazza a pályázó legfontosabb adatait (név, vezető, tagok,
tevékenység rövid leírása) a kért támogatás összegét, felhasználásának módját, a tervezett költségeket. A nyertes
pályázókkal szerződést kötünk és kötelezzük őket, hogy az előírt határidőn belül számoljanak el az elnyert
összeggel.
II.
Az alapítvány vagyona gazdálkodása
1./
Az alapítók által az alapítvány céljainak megvalósítására rendelt vagyon:
Az alapítványi célra rendelt induló vagyon 100.000 Ft, azaz százezer forint, amely összeget az alapítók az
alábbi bontás szerint bocsátják rendelkezésre:
1.
Szalai Árpád
4700 Mátészalka, Hajdú u. 59 / a sz.
50.000,- azaz ötvenezer Ft.
2.
Szilágyi János
4700 Mátészalka, Ady E. u. 13 sz.
50.000,- azaz ötvenezer Ft.
Az alapítók kötelezettséget vállalnak arra, hogy az induló vagyon összegét az alapító okirat keltétől
számított
8 napon belül egy összegben hiánytalanul befizetik a megnyitandó bankszámlára. Az alapítók
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen okiratban megjelölt induló vagyont képező adomány összegét tartós
adományként bocsátják rendelkezésre, azaz a jelen alapító okirat keltétől számított három éven keresztül
folyósítják az induló vagyonnak megfelelő összeget, egymás között egyenlő arányban. A fent megjelölt adomány
a három éves időszak alatt minden év január hónapjában esedékes.
Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely magyar és külföldi magán, vagy jogi személy, jogi személyiség
nélküli társaság, szervezet, vagy személyegyesülés csatlakozhat az alapítvány céljai között megfogalmazott
megszorításokkal. A feltételekhez kötött támogatások elfogadásáról és felhasználásáról a kuratórium egyedi
ügyenként jogosult dönteni.
2./
Az alapítvány bevételei:
-
az alapítók által az alapítványi célok megvalósítására rendelt tartós adományként rendelkezésre induló
vagyon,
-
az alapítvány céljait elfogadó, az alapítványhoz csatlakozó jogi - és természetes személyek felajánlásai,
-
az alapítvány céljaival összhangban álló célok megvalósítása érdekében pályázati úton és egyéb módon
elnyert helyi és központi források,
-
az alapítvány céljainak megvalósítására adott állami támogatás,
-
egyéb támogatások.
3./
A alapítványhoz csatlakozók felajánlásai :
Az alapítványhoz - támogatóként - csatlakozhat az a belföldi és külföldi természetes, vagy jogi személy,
aki az alapítvány céljaival egyetért, azt anyagilag is támogatja:
-
az alapítvány számára felajánlott támogatás összegét az alapítvány bankszámlájára befizeti, vagy egyéb
módon rendelkezésre bocsátja;
-
a nem pénzbeni hozzájárulást a vagyon kezelőjének történő átadással az alapítvány rendelkezésére
bocsátja és a támogató csatlakozását a kuratórium jóváhagyja.
4./
Az alapítvány gazdálkodása:
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve folytathat.
Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt az alapító okiratban
meghatározott tevékenységére fordítja.
5./
Az alapítvány vagyonának felhasználása
Az alapítvány céljainak megvalósítására rendelt vagyon felhasználásáról a vagyonkezelő rendelkezik.
Az alapítvány céljainak elérésére rendelt vagyon hasznosításából származó hozadékok és szükség szerint a
tőkésített alapítványi vagyon 80 % - a használható fel az alapítványi célok megvalósítására és az alapítvány
működési költségeinek finanszírozására. Az alapítvány gazdálkodási tevékenysége során elért eredményét nem
osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott célok elérése érdekében kifejtett tevékenységére fordítja.
Az alapítvány rendelkezésére álló pénzeszközökből a kuratórium elnökének és titkárának aláírásával
ellátott rendelvény alapján teljesít kifizetéseket az alapítvány bank számláját vezető pénzintézet.
Az alapítók az alapítványi célok megvalósítására rendelt vagyon hasznosítását ellenőrizhetik.
III.
Az Alapítvány szervezete
1./ Az alapítvány vagyonkezelő szerve:
Az alapítvány vagyonának kezelését az Alapítvány 5 tagú kuratóriuma végzi. A kuratórium tagjait az
alapítók bízzák meg és hívják vissza szükség esetén.
A kuratórium tagjainak megbízása 3 évi időtartamra szól, azonban az itt meghatározott időtartam lejártával
újabb 3 évvel meghosszabbítható. A kuratórium tagjai e tisztségre korlátozás nélkül többször is megbízhatók.
Az alapítók az első 3 éves ciklusra a jelen Alapító Okiratban az alábbi összetételű kuratóriumot bízzák
meg, a kuratórium tagja pedig a feladat ellátását vállalják:
1.
/ Bodorné Misley Tünde elnök
4700
Mátészalka, Kossuth tér 6.
2.
/ Jászai Gyöngyvér titkár
4700 Mátészalka, Alkotmány út 18. I./ 5.
3.
/ Kovácsné Nagy Katalin
4700 Mátészalka, Kisfaludy u. 1. fsz.. 2.
4. / Dr. Bereczki Zsigmond
4700 Mátészalka, Nyár u. 51.
5.
/Varga Zoltánné
4700 Mátészalka, Északi krt. 36.
Az alapítvány megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a
személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be- annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig- vezető
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett valamennyi közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
A kuratórium tagjai és az elnök az alapítókkal sem munkaviszonyi, sem egyéb érdekeltségi kapcsolatban nem
állhatnak. A kuratórium elnöke és titkára, valamint a kuratóriumi tagok hozzátartozói viszonyban sem egymással, sem
az alapítókkal nem állhatnak.
3./ A kuratórium működése és hatásköre:
A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést. Kötelező a kuratórium ülését
összehívni, ha azt a kuratóriumi tagok 2 / 3 - a, vagy az alapítók írásban kérik, az ülés elé kerülő napirend
megjelölésével.
A kuratórium ülésének helyét és idejét, valamint a tárgyalásra javasolt napirendet is tartalmazó írásos
meghívóval - az ülés időpontját megelőző 5 nappal - a kuratórium elnöke - akadályoztatása esetén - a kuratórium
titkára hívja össze és vezeti az ülést. A kuratórium ülésére meg kell hívni az alapítókat. Az ülés határozatképes,
ha azon a kuratórium tagjainak több mint a fele jelen van.
A kuratórium a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az
elnök szavazata dönt.
A kuratórium határozat hozatalában nem vehet részt az a tag, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a
határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A kuratórium határozatainak írásba foglalásáról, évenként kezdődő nyilvántartásáról és az érintettekkel
való közléséről a kuratórium elnöke gondoskodik. A kuratórium ülései nyilvánosak, zárt ülést személyi
kérdésekben lehet elrendelni az érintettek kérelmére egyszerű szótöbbséggel hozott határozat alapján. A
kuratórium üléseiről a kuratórium elnöke jegyzőkönyvet készít, amelyben rögzíteni kell az ülésen történt
legfontosabb eseményeket, a szavazás eredményét, a határozatok szövegét, számát és dátumát, valamint a
határozatról értesülők körét. A kuratórium üléséről készült jegyzőkönyvek - a zárt ülésről készítetteket kivéve,
valamint a határozatok - megtekinthetők az Esze Tamás Gimnázium könyvtárában, a könyvtár nyitvatartási ideje
alatt.
A kuratórium hatáskörébe tartozik:
-
céltámogatás igénylésére pályázat benyújtása, céltámogatás elfogadása;
-
a vagyon tárgyévi felhasználásának megtervezése, az elfogadott éves terv teljesítésének, az év végi
vagyonkimutatás, valamint a könyvvizsgáló által megvizsgált és elfogadásra javasolt éves beszámoló
(egyszerűsített mérleg és eredmény levezetés) jóváhagyása;
-
a kuratórium ügyrendjének elfogadása;
-
a megvalósításra tervezett egyes programok jóváhagyása;
Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli, aki végrehajtja a kuratórium által meghozott határozatokat.
A kuratórium ülései között dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a kuratórium kizárólagos
hatáskörébe.
A kuratórium elnökének akadályoztatása esetén feladatait a kuratórium titkára végzi el. A kuratórium
elnöke jogosult jegyezni az alapítványt, azzal a megszorítással, hogy az alapítvány bankszámláját a titkárral
együtt jogosult aláírni.
Az elnök tartós akadályoztatása esetén a titkár jogosult helyette aláírni azzal, hogy az elnököt a helyette tett
intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni köteles.
A kuratórium minden évben egy alkalommal beszámol az alapítóknak a működéséről, gazdálkodásáról és a
gazdálkodása legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza.
IV.
Az Alapítvány megszűnése
Az alapítvány határozatlan időre jön létre. Az alapítvány megszűnik a Ptk.
74E. paragrafusában
meghatározott esetekben.
Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány vagyonát, más hasonló célú alapítvány támogatására kell
fordítani.
V.
Vegyes rendelkezések
1./ Jelen okirat aláírásától kezdve az alapítók kötve vannak jognyilatkozatukhoz. Az alapítók az alapítvány
nyilvántartásba vételét követően az Alapítványt nem vonhatják vissza.
2./ Jelen alapító okirattal létrehozott alapítvány érvényességéhez, valamint működése megkezdéséhez a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Bíróság általi nyilvántartásba vétele szükséges.
3. Az alapítvány létrehozásával kapcsolatos dokumentumokat Szalai Árpád alapító nevére, az Esze Tamás
Gimnázium címére (4700 Mátészalka Kazinczy út 7.) kérjük postázni.
Mátészalka, 1999. Július
Szalai Árpád
Szilágyi János
alapító
alapító
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Tárgyév:
Törvényszék:
2
0
1
2
15 Nyíregyházi Törvényszék
Beküldő adatai
Előtag
Családi név
Első utónév
További utónevek
Viselt név:
Bodorné Misley
Tünde
Születési név:
Misley
Tünde
Anyja neve:
Kósa
Lilla
Születési ország neve:
Magyarország
Születési település neve:
Mátészalka
Születési ideje:
1
9
6
4
0
4
0
6
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:
Település:
4
7
0
0
Mátészalka
Közterület neve:
Közterület jellege:
Kazinczy
út
Házszám:
Lépcsőház:
Emelet:
Ajtó:
7
Bejegyző határozat száma:
0
1
P
K
6
0
0
3
0
/
1
9
9
9
/
0
8
Nyilvántartási szám:
1
5
0
3
8
0
3
Szervezet adószáma:
1
8
8
0
3
3
6
5
1
1
5
Képviselő neve:
Bodorné Misley Tünde
Képviselő aláírása:
Keltezés:
Mátészalka
2
0
1
4
0
5
2
9
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
Nyomtatva: 2014.05.30 11.30.38
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban.)
Előző év
Előző év
Tárgyév
helyesbítése
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.
Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.
Forgóeszközök
2 200
2 106
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
2 200
2 106
C.
Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2 200
2 106
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke
2 200
2 106
I. Induló tőke/jegyzett tőke
100
100
II. Tőkeváltozás/eredmény
1 857
2 100
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
243
-94
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalékok
F.
Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN
2 200
2 106
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
Nyomtatva: 2014.05.30 11.30.38
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
(Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység
Vállalkozási tevékenység
Összesen
előző év
előző év
tárgyév
előző év
előző év
tárgyév
előző év
előző év
tárgyév
helyesbítése
helyesbítése
helyesbítése
1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
2 127
2 535
2 127
2 535
- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
1 114
1 603
1 114
1 603
- adományok
932
932
4. Pénzügyi műveletek bevételei
91
91
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)
2 127
2 626
2 127
2 626
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei
2 127
2 626
2 127
2 626
6. Anyagjellegű ráfordítások
1 884
2 377
1 884
2 377
7. Személyi jellegű ráfordítások
68
68
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
0
0
0
0
8. Értékcsökkenési leírás
145
145
9. Egyéb ráfordítások
130
130
10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
Nyomtatva: 2014.05.30 11.30.38
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
(Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység
Vállalkozási tevékenység
Összesen
előző év
előző év
tárgyév
előző év
előző év
tárgyév
előző év
előző év
tárgyév
helyesbítése
helyesbítése
helyesbítése
11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)
1 884
2 720
1 884
2 720
ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény (A-B)
243
-94
243
-94
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)
243
-94
243
-94
13. Jóváhagyott osztalék
E. Tárgyévi eredmény (D-13)
243
-94
243
-94
Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
735
1 255
735
1 255
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
379
293
379
293
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Igen
Nem
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
Nyomtatva: 2014.05.30 11.30.38
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
1.2 Székhely
Irányítószám:
Település:
4
7
0
0
Mátészalka
Közterület neve:
Közterület jellege:
Kazinczy
út
Házszám:
Lépcsőház:
Ajtó:
7
Emelet:
1.3 Bejegyző határozat száma:
0
1
P
K
6
0
0
3
0
/
1
9
9
9
/
0
8
1.4 Nyilvántartási szám:
1
5
0
3
8
0
3
1.4 Szervezet adószáma:
1
8
8
0
3
3
6
5
1
1
5
1.6 Képviselő neve:
Bodorné Misley Tünde
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
oktatás, képességfejlesztés, szociális tám.
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
CXC.4§. , CLCXXXIX. 23§.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
12-20 éves diákok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
1000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
Nyomtatva: 2014.05.30 11.30.39
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
(Adatok ezer forintban.)
4.1
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
közhasznú tevékenységek
2 720
diákok oktatása, szoc. segítség
4.2
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
4.3
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)
2 720
Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)
2 720
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1
Cél szerinti juttatás megnevezése
Előző év
Tárgyév
alípítóokiratban foglalt célok megvalósítása
2 720
5.2
Cél szerinti juttatás megnevezése
Előző év
Tárgy év
5.3
Cél szerinti jutattás megnevezése
Előző év
Tárgy év
2 720
Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
5 440
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)
5 440
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1
Tisztség
Előző év (1)
Tárgyév (2)
0
0
6.2
Tisztség
Előző év (1)
Tárgy év (2)
0
0
A.
Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:
0
0
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
Nyomtatva: 2014.05.30 11.30.39
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)
Alapadatok
Előző év (1)
Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel
2 127
2 626
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
379
293
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
1 748
2 333
H. Összes ráfordítás (kiadás)
1 884
2 720
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
68
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
243
-94
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
30
40
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
Nyomtatva: 2014.05.30 11.30.39
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
1 200
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
1 200
- tárgyévben felhasznált összeg:
1 200
- tárgyévben folyósított összeg:
1 200
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
0
Dologi
1 200
Felhalmozási
0
Összesen:
1 200
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
Nyomtatva: 2014.05.30 11.30.39
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Tárgyév:
Törvényszék:
2
0
1
3
15 Nyíregyházi Törvényszék
Beküldő adatai
Előtag
Családi név
Első utónév
További utónevek
Viselt név:
Bodorné Misley
Tünde
Születési név:
Misley
Tünde
Anyja neve:
Kósa
Lilla
Születési ország neve:
Magyarország
Születési település neve:
Mátészalka
Születési ideje:
1
9
6
4
0
4
0
6
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:
Település:
4
7
0
0
Mátészalka
Közterület neve:
Közterület jellege:
Kazinczy
út
Házszám:
Lépcsőház:
Emelet:
Ajtó:
7
Bejegyző határozat száma:
0
1
P
K
6
0
0
3
0
/
1
9
9
9
/
0
8
Nyilvántartási szám:
1
5
0
3
8
0
3
Szervezet adószáma:
1
8
8
0
3
3
6
5
1
1
5
Képviselő neve:
Bodorné Misley Tünde
Képviselő aláírása:
Keltezés:
Mátészalka
2
0
1
4
0
9
2
9
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
Nyomtatva: 2014.05.30 11.28.36
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban.)
Előző év
Előző év
Tárgyév
helyesbítése
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.
Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.
Forgóeszközök
2 106
1 890
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
2 106
1 890
C.
Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2 106
1 890
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke
2 106
1 890
I. Induló tőke/jegyzett tőke
100
100
II. Tőkeváltozás/eredmény
2 100
2 006
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
-94
-216
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalékok
F.
Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN
2 106
1 890
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
Nyomtatva: 2014.05.30 11.28.36
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
(Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység
Vállalkozási tevékenység
Összesen
előző év
előző év
tárgyév
előző év
előző év
tárgyév
előző év
előző év
tárgyév
helyesbítése
helyesbítése
helyesbítése
1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
2 535
7 120
2 535
7 120
- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
1 603
6 405
1 603
6 405
- adományok
932
715
932
715
4. Pénzügyi műveletek bevételei
91
50
91
50
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)
2 626
7 170
2 626
7 170
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei
2 626
7 170
2 626
7 170
6. Anyagjellegű ráfordítások
2 377
6 643
2 377
6 643
7. Személyi jellegű ráfordítások
68
310
68
310
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
0
0
0
0
8. Értékcsökkenési leírás
145
190
145
190
9. Egyéb ráfordítások
130
243
130
243
10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
Nyomtatva: 2014.05.30 11.28.36
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
(Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység
Vállalkozási tevékenység
Összesen
előző év
előző év
tárgyév
előző év
előző év
tárgyév
előző év
előző év
tárgyév
helyesbítése
helyesbítése
helyesbítése
11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)
2 720
7 386
2 720
7 386
ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény (A-B)
-94
-216
-94
-216
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)
-94
-216
-94
-216
13. Jóváhagyott osztalék
E. Tárgyévi eredmény (D-13)
-94
-216
-94
-216
Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
1 255
6 078
1 255
6 078
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
293
327
293
327
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Igen
Nem
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
Nyomtatva: 2014.05.30 11.28.36
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
1.2 Székhely
Irányítószám:
Település:
4
7
0
0
Mátészalka
Közterület neve:
Közterület jellege:
Kazinczy
út
Házszám:
Lépcsőház:
Ajtó:
7
Emelet:
1.3 Bejegyző határozat száma:
0
1
P
K
6
0
0
3
0
/
1
9
9
9
/
0
8
1.4 Nyilvántartási szám:
1
5
0
3
8
0
3
1.4 Szervezet adószáma:
1
8
8
0
3
3
6
5
1
1
5
1.6 Képviselő neve:
Bodorné Misley Tünde
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
oktatás, képességfejlesztés, szoc. tev.
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
CXC.4§., CLXXXIX.23§
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
12-20 éves diákok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
1000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
Nyomtatva: 2014.05.30 11.28.37
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
(Adatok ezer forintban.)
4.1
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
közhasznú tevékenységek
7 386
diákok támogatása
4.2
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
4.3
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)
7 386
Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)
7 386
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1
Cél szerinti juttatás megnevezése
Előző év
Tárgyév
alapító okiratban megadott célok
2 720
7 386
5.2
Cél szerinti juttatás megnevezése
Előző év
Tárgy év
5.3
Cél szerinti jutattás megnevezése
Előző év
Tárgy év
Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
2 720
7 386
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)
2 720
7 386
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1
Tisztség
Előző év (1)
Tárgyév (2)
0
0
6.2
Tisztség
Előző év (1)
Tárgy év (2)
0
0
A.
Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:
0
0
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
Nyomtatva: 2014.05.30 11.28.37
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)
Alapadatok
Előző év (1)
Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel
2 626
7 170
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
293
327
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
2 333
6 843
H. Összes ráfordítás (kiadás)
2 720
7 386
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
68
310
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
-94
-216
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
40
50
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
Nyomtatva: 2014.05.30 11.28.37
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
600
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
600
- tárgyévben felhasznált összeg:
600
- tárgyévben folyósított összeg:
600
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
0
Dologi
600
Felhalmozási
0
Összesen:
600
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
Nyomtatva: 2014.05.30 11.28.37
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
1 045
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
1 045
- tárgyévben felhasznált összeg:
1 045
- tárgyévben folyósított összeg:
1 045
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
0
Dologi
965
Felhalmozási
80
Összesen:
1 045
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
Nyomtatva: 2014.05.30 11.28.37
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
740
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
740
- tárgyévben felhasznált összeg:
740
- tárgyévben folyósított összeg:
740
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
0
Dologi
740
Felhalmozási
0
Összesen:
740
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
Nyomtatva: 2014.05.30 11.28.37
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
1 000
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
1 000
- tárgyévben felhasznált összeg:
1 000
- tárgyévben folyósított összeg:
1 000
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
0
Dologi
1 000
Felhalmozási
0
Összesen:
1 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
Nyomtatva: 2014.05.30 11.28.37
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Tárgyév:
Törvényszék:
15 Nyíregyházi Törvényszék
2
0
1
4
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)
Előtag
Családi név
Első utónév
További utónevek
Viselt név:
Bodorné Misley
Tünde
Születési név:
Misley
Tünde
Anyja neve:
Kósa
Lilla
Születési ország neve:
Magyarország
Születési település neve:
Mátészalka
Születési ideje:
1
9
6
4
0
4
0
6
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:
Település:
4
7
0
0
Mátészalka
Közterület neve:
Közterület jellege:
Kazinczy
út
Házszám:
Lépcsőház:
Emelet:
Ajtó:
7
Bejegyző határozat száma:
0
1
P
K
6
0
0
3
0
/
1
9
9
9
/
Nyilvántartási szám:
1
5
0
1
8
0
3
Szervezet adószáma:
1
8
8
0
3
3
8
5
1
1
5
Képviselő neve:
Bodorné Misley Tünde
Képviselő aláírása:
Keltezés:
Mátészalka
2
0
1
5
0
5
2
8
Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2
Nyomtatva: 2015.05.28 15.24.21
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban.)
Előző év
Előző év
Tárgyév
helyesbítése
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.
Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.
Forgóeszközök
1 890
1 739
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
1 890
1 739
C.
Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
1 890
1 739
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke
1 890
1 739
I. Induló tőke/jegyzett tőke
100
100
II. Tőkeváltozás/eredmény
2 006
1 790
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
-216
-151
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalékok
F.
Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN
1 890
1 739
Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2
Nyomtatva: 2015.05.28 15.24.21
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
(Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység
Vállalkozási tevékenység
Összesen
előző év
előző év
tárgyév
előző év
előző év
tárgyév
előző év
előző év
tárgyév
helyesbítése
helyesbítése
helyesbítése
1. Értékesítés nettó árbevétele
270
270
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
7 120
2 023
7 120
2 023
- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
6 405
1 263
6 405
1 263
- adományok
715
760
715
760
4. Pénzügyi műveletek bevételei
50
19
50
19
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)
7 170
2 312
7 170
2 312
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei
7 170
2 312
7 170
2 312
6. Anyagjellegű ráfordítások
6 643
2 098
6 643
2 098
7. Személyi jellegű ráfordítások
310
23
310
23
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
0
0
0
0
8. Értékcsökkenési leírás
190
150
190
150
9. Egyéb ráfordítások
243
192
243
192
10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2
Nyomtatva: 2015.05.28 15.24.21
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
(Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység
Vállalkozási tevékenység
Összesen
előző év
előző év
tárgyév
előző év
előző év
tárgyév
előző év
előző év
tárgyév
helyesbítése
helyesbítése
helyesbítése
11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)
7 386
2 463
7 386
2 463
ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
7 386
2 463
7 386
2 463
C. Adózás előtti eredmény (A-B)
-216
-151
-216
-151
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)
-216
-151
-216
-151
13. Jóváhagyott osztalék
E. Tárgyévi eredmény (D-13)
-216
-151
-216
-151
Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
6 078
965
6 078
965
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
327
298
327
298
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Igen
Nem
Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2
Nyomtatva: 2015.05.28 15.24.21
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
1.2 Székhely
Irányítószám:
Település:
4
7
0
0
Mátészalka
Közterület neve:
Közterület jellege:
Kazinczy
út
Házszám:
Lépcsőház:
Ajtó:
7
Emelet:
1.3 Bejegyző határozat száma:
0
1
P
K
6
0
0
3
0
/
1
9
9
9
/
1.4 Nyilvántartási szám:
1
5
0
1
8
0
3
1.4 Szervezet adószáma:
1
8
8
0
3
3
8
5
1
1
5
1.6 Képviselő neve:
Bodorné Misley Tünde
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
oktatás, képességfejlesztés, szociális támogatás
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
CXC.4.§.CLCXXXIX.23.§.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
12-20 éves diákok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
1000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2
Nyomtatva: 2015.05.28 15.24.21
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
(Adatok ezer forintban.)
4.1
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
közhasznú tevékenységek
151
diákok támogatása
4.2
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
4.3
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)
151
Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)
151
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1
Cél szerinti juttatás megnevezése
Előző év
Tárgyév
Magánszemélyektől és vállakozástól
715
760
5.2
Cél szerinti juttatás megnevezése
Előző év
Tárgy év
ÉMMI által kiirt pályázat
6 078
965
5.3
Cél szerinti jutattás megnevezése
Előző év
Tárgy év
NAV SZJA 1 %
327
298
Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
7 120
2 023
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)
7 120
2 023
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1
Tisztség
Előző év (1)
Tárgyév (2)
0
6.2
Tisztség
Előző év (1)
Tárgy év (2)
A.
Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:
0
Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2
Nyomtatva: 2015.05.28 15.24.21
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)
Alapadatok
Előző év (1)
Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel
7 170
2 312
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
327
298
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
6 843
2 014
H. Összes ráfordítás (kiadás)
7 386
2 463
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
310
23
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
7 386
2 463
K. Adózott eredmény
-216
-151
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2
Nyomtatva: 2015.05.28 15.24.21
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
Esze Tamás Alapítvány
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
965
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
965
- tárgyévben felhasznált összeg:
965
- tárgyévben folyósított összeg:
965
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi
965
Felhalmozási
Összesen:
965
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2
Nyomtatva: 2015.05.28 15.24.22